باکس صندوق عقب

باکس صندوق عقب جهت قرارگیری وسایل و اجناس کوچک تر در صندوق عقب برای جلوگیری از جابه جا شدن و آسیب دیدن اجناس در نظر گرفته شده است. باکس عقب قابلیت باز و بسته شدن دارد. باکس صندوق عقب بر روی صندوق تمامی خودروها نصب میشود.

تصاویر