دکمه ESP

سیستم ای اس پی (ESP) حاصل تلفیق سیستم ترمز ای بی دی ، سیستم ا بی اس و سیستم تراکشن کنترل است که بوسیله نرم افزار و در صورت داشتن سخت افزار لازم برای سه سیستم بالا به همراه تعدادی سنسور اضافه، برای زاویه فرمان و شتاب های طولی و عرضی وارده به خودرو سیستم پایداری الکترونیکی یا همان ای اس پی را بوجود می آورد.

ESP با اندازه گیری مداوم این پارامترها وضعیت حرکتی خودرو را بررسی می کند : 1- سرعت گردش هر چرخ و سرعت حرکت خودرو 2- وضعیت قرار گیری فرمان و همینطور محاسبه سرعت گرداندن فرمان 3- میزان شتاب وارده طولی و شعاعی به خودرو 4- وضعیت موتور از نظر گشتاور تولیدی 5- در بعضی از گونه ها تعدادی سنسور برای بررسی وضعیت مسیر حرکت از نظر خیس یا خشک بودن و همینطور میزان لغزندگی مسیر حرکت هم وجود دارد.

بعد از بررسی پارامترها فوق ای اس پی یک نقشه کلی از نظر چگونگی حرکت خودرو و وضعیت چرخها تنظیم میکند و با مقایسه این مقادیر با مقادیر ایده آل مورد نیاز خودرو تصمیم به دخالت در امر رانندگی میگیرد. به این ترتیب که با توجه به سرعت حرکت خودرو و شتاب وارده به آن از جهات مختلف و همینطور چگونگی کارکرد راننده با فرمان نتیجه گیری میکند که شرایط حرکت خودرو عادی است یا قسمت جلوی خودرو انحراف دارد و یا قسمت عقب خودرو انحراف دارد. در صورت انحراف عقب و یا جلوی خودرو با استفاده تکی یا توام از ترمز چرخها و گاها” گشتاور موتور شروع به اصلاح وضعیت حرکت خودرو میکند.

تصاویر