صندلی نیمه برقی خودرو

صندلی نیمه برقی در برخی خودروها فقط قابلیت تنظیم قسمت تکیه گاه صندلی به صورت برقی و برخی دیگر فقط جلو و عقب شدن صندلی به صورت برقی به راننده می دهد و راننده برای تنظیم کردن صندلی به جهت های دیگر باید به طور دستی این عمل را انجام بدهد. صندلی نیمه برقی در برخی خودرو ها فقط برای راننده در نظر گرفته شده است و در برخی دیگر برای راننده و سرنشین جلو نیز در نظر گرفته شده است.

تصاویر