دکمه اسنو

برای رانندگی در روز های برفی و یخبندان، بــا انتخاب دکمه اِسنو (Snow) حالــت زمســتان ، هنــگام حرکت از وضعیت ســکون در ســطوح لغزنــده و در سرعتهــای پاییــن ، اتومبیــل ابتدا با دنــده ۲ و ســپس بــا دنــده هــای بالاتــر شروع بــه حرکــت کــرده و لــذا چرخــشِ در جــای چرخهــا را ، کاهــش مــی دهــد.

تصاویر