دکمه اسپورت

دکمه اسپرت برای تغییر حالت عادی گیربکس به حالت اسپرت در نظر گرفته شده است، در زمانی که خودرو در حالت اسپرت قرار میگیرد کارایی و چابکی خودرو چندین برابر میشود. در این حالت گیربکس سریعتر واکنش نشان می دهد و دنده را زودتر از حالت عادی عوض می کند که باعث شتاب گیری بیشتری میشود. زمانی که حالت اسپرت را وارد مدار می کنید تغییراتی دیگری در خودرو صورت میگیرد، مانند تغییر ضریب فرمان، میزان سوخت رسانی و صدای اگزوز بیشتر. در زمانی که خودرو خاموش و روشن گردد گیربکس به حالت عادی باز میگردد.

تصاویر