دکمه استارتر

دکمه استارتر قابلیت روشن و خاموش کردن خودرو توسط دکمه بدون استفاده از سوئیچ به راننده می دهد. این سیستم بسیار ایمن طراحی شده در حالتی که راننده باید سوئیچ را همراه خود نزدیک به دکمه استارتر قرار داده باشد تا خودرو توسط دکمه روشن شود، به طور مثال درون جیب راننده و یا وسط‌ کنسول قرار گرفته باشد و در زمانی که راننده از خودرو بدون خاموش کردن موتور همراه با سوئیچ پیاده شود خودرو تا زمانی که روشن است قابل استفاده میباشد. جایگاه دکمه استارتر در بیشتر خودروها کنار فرمان قرار دارد ولی در برخی از خودروهای لوکس وسط‌ کنسول قرار دارد.

تصاویر