کنترل لغزندگی- TRC

این سیستم مخفف Traction Control بوده و اختصاصی اتومبیل های کمپانی تویوتاست. افراد با فعال کردن این سیستم در خودروی خود موجب خواهند شد تا اتومبیل در جاده های یخی یا خیس لغزشی نداشته و پایداری خود را حفظ کند. TRC به شکلی مستمر وضعیت بین لاستیک و جاده را اسکن می کند و در صورت مشاهده وضعیت لغزنده، شروع به حفظ پایداری خودرو خواهد کرد. در چنین سیستمی هنگام رو به رو شدن خودرو با وضعیت جاده ای لغزنده، ترمز عملکرده و موتور از قدرت خود می کاهد تا سرعت بالاتر موجب از دست رفتن ثبات نگردد. بنابرانین با TRC در جاده های خیس و لغزنده نباید نگران چرخش خودرو به دور خود بود.

تصاویر