معرفی پرسنل

اداری

عليرضا اورنگمدیر عامل

عباس اورنگمدیر عامل

محمد سجادیمدیریت فروش خودرو

محمد فرخیمدیریت‌فروش‌قطعات

تعمیرگاه

کاظم گلیسرپرست بخش مکانیکی

محمد برات نیاسرپرست بخش صافکاری

احمد شیرزادسرپرست بخش نقاشی

جواد محمد زادهسرپرست بخش الکترونیک

شما می توانید در ساعات اداری با شماره های 05131233 , 05132573000 و در ساعات غیر اداری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

فروش خودرو

آقای سجادی

داخلی:510

همراه:09155104248

همراه:09155656506

بخش قطعات

آقای فرخی

داخلی:210

همراه:09151191919

همراه:09153587972

بخش تصادفات

آقای عباس اورنگ

داخلی:520

همراه:09153241300

بخش فنی

آقای علیرضا اورنگ

داخلی:510

همراه:09151162154

امداد خودرو

آقای مهرداد خندان

همراه:09151157809

واردات قطعه

آقای محمد جواد اورنگ

همراه:09153580748