لیست قیمت اجرت ها

انتخاب خودرو

نوع خودرو:

نوع موتور:

کدمدل:

کد شرح خودرو موتور اجرت
23266 فيلرگيري يا شيم گيري سوپاپها CAMRY 1MZFE 3978000
23267 تميزكاري فيلتر/فيلترهاي هواي موتور CAMRY 1MZFE 204000
23268 تعويض يا باز و بست سرسيلندر يك طرف شامل باز و بست سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 9894000
23270 تعويض يا باز و بست سرسيلندر دو طرف شامل باز و بست سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 16014000
23272 تعويض واشر سرسيلندر CAMRY 1MZFE 6120000
23273 تعويض واشر سرسيلندر دو طرف CAMRY 1MZFE 8466000
23274 تعويض يا باز و بست درب سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 1632000
23276 تعويض واشر درپوش (درب سوپاپ) سرسيلندر CAMRY 1MZFE 1734000
23282 تعويض يا باز و بست بلوك سيلندر CAMRY 1MZFE 18156000
23284 تعويض يا باز و بست سيني جلو موتور CAMRY 1MZFE 612000
23287 تعويض كاسه نمد جلوي ميل لنگ CAMRY 1MZFE 1428000
23288 تعويض كاسه نمد ته ميل لنگ گيربكس دنده اي( پياده و سوار کردن موتور) CAMRY 1MZFE 13260000
23289 تعويض كاسه نمد ته ميل لنگ گيربكس اتوماتيك( پياده و سوار کردن موتور) CAMRY 1MZFE 13260000
23290 تعويض يا باز و بست دسته موتور جلو يك طرف CAMRY 1MZFE 918000
23300 تعويض يا باز و بست كارتل موتور CAMRY 1MZFE 2754000
شما می توانید در ساعات اداری با شماره های 05131233 , 05132573000 و در ساعات غیر اداری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

فروش خودرو

آقای سجادی

داخلی:510

همراه:09155104248

همراه:09155656506

بخش قطعات

آقای فرخی

داخلی:210

همراه:09151191919

همراه:09153587972

بخش تصادفات

آقای عباس اورنگ

داخلی:520

همراه:09153241300

بخش فنی

آقای علیرضا اورنگ

داخلی:510

همراه:09151162154

امداد خودرو

آقای مهرداد خندان

همراه:09151157809

واردات قطعه

آقای محمد جواد اورنگ

همراه:09153580748