معرفی پرسنل

اداری

عليرضا اورنگمدیر عامل

عباس اورنگمدیر عامل

محمد سجادیمدیریت فروش خودرو

محمد فرخیمدیریت‌فروش‌قطعات

تعمیرگاه

علی بهبودیسرپرست بخش مکانیکی

کاظم گلیسرپرست بخش مکانیکی

محمد برات نیاسرپرست بخش صافکاری

احمد شیرزادسرپرست بخش نقاشی

جواد محمد زادهسرپرست بخش الکترونیک

حسین رحیمیسرپرست بخش تودوزی