تودوزی

تعویض صندلی - ترمیم- طراحی و اجرا روکش صندلی

تعویض صندلی های ساده به صندلی های تمام برقی همراه گرمکن و سردکن

طراحی و اجرای انواع روکش صندلی

طراحی و اجرای تودوزی صندلی