هیدروگرافی

تزیینات به اندازه و مناسب شخصیت شما و خودرو شما نقش بسزایی در لذت رانندگی دارد شما می توانید با تغییر رنگ برخی قطعات داخل کابین و داشبورد به این مهم کمک کنید یکی از این روش ها هیدروگرافی است هیدروگرافیک خودرو شامل مخملکاری ، طرح چوب ، کربن می باشد که بنا به سلیقه شما می تواند اجرا گردد

تریم و طرح چوب و کربن

طرح چوب و کربن و مخملکاری فرمان ، لیور دنده ، پنل بخاری و ...