لیست قیمت اجرت ها

انتخاب خودرو

نوع خودرو:

نوع موتور:

کدمدل:

کد شرح خودرو موتور اجرت
23326 تعويض ياتاقان CAMRY 1MZFE 9600000
23327 تعويض يا باز وبست ميل سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 4720000
23329 تعويض يا باز و بست دنده سر ميل سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 1280000
23337 تعويض يا باز و بست تسمه سفت كن CAMRY 1MZFE 1200000
23342 تعويض يا باز و بست تسمه تايم CAMRY 1MZFE 1920000
23344 تعويض يا باز و بست بلبرينگ هرزگرد تسمه تايم CAMRY 1MZFE 1120000
23345 تعويض يا باز و بست بلبرينگ هرزگرد تسمه تايم شماره 2 CAMRY 1MZFE 1120000
23346 تعويض يا باز و بست سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 13920000
23347 تراشكاري سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 15840000
23348 تعويض يا باز و بست فنر،لاستيک و خار سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 7920000
23349 تعويض استكان تايپيد CAMRY 1MZFE 4800000
23350 تعويض گايد سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 14160000
23353 تعويض يا باز و بست سوپاپ هاي بانک سمت راست CAMRY 1MZFE 8720000
23354 تراشكاري سوپاپ هاي بانک سمت راست CAMRY 1MZFE 9600000
23355 تعويض يا باز و بست سوپاپ هاي بانک سمت چپ CAMRY 1MZFE 8400000