لیست قیمت اجرت ها

انتخاب خودرو

نوع خودرو:

نوع موتور:

کدمدل:

کد شرح خودرو موتور اجرت
23414 تعويض يا باز وبست منجيد و يا بست نگهدارنده اگزوز يا منيفولد دود CAMRY 1MZFE 400000
23416 تعويض يا باز بست واشر مانيفولد دود چپ به سرسيلندر CAMRY 1MZFE 400000
23417 تعويض هواكش كامل CAMRY 1MZFE 240000
23418 تعويض درب مخزن هواكش CAMRY 1MZFE 160000
23419 تعويض سوپاپ تخليه بخار روغن CAMRY 1MZFE 160000
23420 تعويض يا باز و بست شير برقي وكيوم CAMRY 1MZFE 160000
23422 تعويض سوپاپ E.G.R CAMRY 1MZFE 560000
23425 هواگيري سيستم كلاچ CAMRY 1MZFE 320000
23426 هواگيري مدار سيستم جعبه فرمان CAMRY 1MZFE 480000
23427 هواگيري (يک مدار) سيستم ترمز CAMRY 1MZFE 480000
23428 بررسي(استال تست) گيربكس اتوماتيك CAMRY 1MZFE 480000
23429 تست فشار روغن گيربكس اتوماتيك CAMRY 1MZFE 1040000
23430 تست فشار روغن مدار فرمان CAMRY 1MZFE 1120000
23431 تنظيم پدال كلاچ CAMRY 1MZFE 240000
23432 بازديد و يا تنظيم زواياي چرخ CAMRY 1MZFE 960000