لیست قیمت اجرت ها

انتخاب خودرو

نوع خودرو:

نوع موتور:

کدمدل:

کد شرح خودرو موتور اجرت
23386 تعويض سنسور دماي موتور CAMRY 1MZFE 160000
23387 تعويض يا باز وبست واترپمپ و/يا واشر CAMRY 1MZFE 1680000
23390 تعويض يا باز و بست ترموستات CAMRY 1MZFE 800000
23392 تعويض يا باز و بست هوزينگ (محفظه) و يا واشر هوزينگ ترموستات CAMRY 1MZFE 1280000
23393 تعويض يا بازو بست مانيفولد هوا CAMRY 1MZFE 1440000
23395 تعويض يا باز و بست مانيفولد دود CAMRY 1MZFE 800000
23398 تعويض يا باز و بست واشر مانيفولد هوا به سرسيلندر CAMRY 1MZFE 1360000
23399 تعويض يا باز بست واشر مانيفولد دود راست به سرسيلندر CAMRY 1MZFE 800000
247194 تعويض يا باز و بست دريچه گاز ديزل CAMRY 1MZFE 160000
23401 تعويض واشر گلوئي اگزوز CAMRY 1MZFE 480000
23402 تعويض يا باز و بست منبع اگزوز عقب CAMRY 1MZFE 400000
23405 تعويض يا باز و بست لوله اگزوز گلويي جلو CAMRY 1MZFE 640000
23407 تعويض لوله اگزوز وسط CAMRY 1MZFE 560000
23409 تعويض يا باز وبست منجيد اگزوز CAMRY 1MZFE 400000
23410 تعويض يا باز وبست پايه يا بست فلزي منبع اگزوز CAMRY 1MZFE 160000