لیست قیمت اجرت ها

انتخاب خودرو

نوع خودرو:

نوع موتور:

کدمدل:

کد شرح خودرو موتور اجرت
23356 تراشكاري سوپاپ هاي بانک سمت چپ CAMRY 1MZFE 9520000
23357 تعويض يا باز و بست (پمپ روغن) اويل پمپ CAMRY 1MZFE 3840000
23359 تعمير (پمپ روغن) اويل پمپ CAMRY 1MZFE 4400000
23365 تعويض يا باز و بست رادياتور آب CAMRY 1MZFE 960000
23367 تعويض رادياتور آب با شيلنگ بالاي رادياتور CAMRY 1MZFE 960000
23368 تعويض رادياتور آب با شيلنگ پايين رادياتور CAMRY 1MZFE 960000
23369 تعويض يا باز و بست مخزن آب (منبع انبساط) رادياتور CAMRY 1MZFE 240000
359911 تعويض يا باز و بست درب رادياتور CAMRY 1MZFE 80000
23372 تعويض شيلنگ بالاي رادياتور CAMRY 1MZFE 560000
23373 تعويض يا باز وبست شيلنگ پائين رادياتور CAMRY 1MZFE 560000
23374 تعويض يا باز و بست سه راهي يا مجراي آب بخاري CAMRY 1MZFE 560000
23375 تعويض شيلنگ آب رادياتور به مخزن CAMRY 1MZFE 160000
23381 تعويض يا باز و بست موتور فن و بادگير CAMRY 1MZFE 960000
23383 تعويض يا باز و بست پروانه (نوع هيدروليکي) فن CAMRY 1MZFE 960000
23385 تعويض يا باز و بست رله فن رادياتور CAMRY 1MZFE 80000