لیست قیمت اجرت ها

انتخاب خودرو

نوع خودرو:

نوع موتور:

کدمدل:

کد شرح خودرو موتور اجرت
23266 فيلرگيري يا شيم گيري سوپاپها CAMRY 1MZFE 3120000
23267 تميزكاري فيلتر/فيلترهاي هواي موتور CAMRY 1MZFE 160000
23268 تعويض يا باز و بست سرسيلندر يک طرف شامل باز و بست سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 7760000
23270 تعويض يا باز و بست سرسيلندر دو طرف شامل باز و بست سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 12560000
23272 تعويض واشر سرسيلندر CAMRY 1MZFE 4800000
23273 تعويض واشر سرسيلندر دو طرف CAMRY 1MZFE 6640000
23274 تعويض يا باز و بست درب سوپاپ ها CAMRY 1MZFE 1280000
23276 تعويض واشر درپوش (درب سوپاپ) سرسيلندر CAMRY 1MZFE 1360000
23282 تعويض يا باز و بست بلوك سيلندر CAMRY 1MZFE 14240000
23284 تعويض يا باز و بست سيني جلو موتور CAMRY 1MZFE 480000
23286 تعويض واشر سيني جلو موتور CAMRY 1MZFE 480000
23287 تعويض كاسه نمد جلوي ميل لنگ CAMRY 1MZFE 1120000
23288 تعويض كاسه نمد ته ميل لنگ گيربكس دنده اي CAMRY 1MZFE 6546667
23289 تعويض كاسه نمد ته ميل لنگ گيربكس اتوماتيك CAMRY 1MZFE 7200000
23290 تعويض يا باز و بست دسته موتور جلو يک طرف CAMRY 1MZFE 720000
شما می توانید در ساعات اداری با شماره های 05131233 , 05132573000 و در ساعات غیر اداری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

فروش خودرو

آقای سجادی

داخلی:510

همراه:09155104248

همراه:09155656506

بخش قطعات

آقای فرخی

داخلی:210

همراه:09151191919

همراه:09153587972

بخش تصادفات

آقای عباس اورنگ

داخلی:520

همراه:09153241300

بخش فنی

آقای علیرضا اورنگ

داخلی:510

همراه:09151162154

امداد خودرو

آقای مهرداد خندان

همراه:09151157809

واردات قطعه

آقای محمد جواد اورنگ

همراه:09153580748